Sarah Fletcher
Sarah Fletcher
Tom
Tom
Zak
Zak
Madeleine
Madeleine
Lottie
Lottie
Daniel
Daniel
Alba
Alba
Hebe and Kitty
Hebe and Kitty
Madeleine
Madeleine
Sylvie
Sylvie
White Blouse
White Blouse
Grace
Grace
Indira Varma (Actor)
Indira Varma (Actor)
Bryn
Bryn
Izzy
Izzy
Michael Zev Gordon, Composer
Michael Zev Gordon, Composer
Rosie
Rosie
Sam
Sam
Tom
Tom
Albertine
Albertine
Lilac
Lilac
Madeleine at Plas Menai
Madeleine at Plas Menai
Elsie
Elsie
Sarah Fletcher
Sarah Fletcher80 x 70cmsCommission to commemorate Sarah's Headship of City of London School 2017 
Tom
Tomoil on linen20 x 20cmsCommission 2019
Zak
Zakoil on linen30 x 30cmsCommission 2018
Madeleine
Madeleine20 x 20 cmRoyal Society of Portrait Painters2015
Lottie
Lottie40 x 40 cmCommission2016
Daniel
Daniel40 x 40 cmCommission2015
Alba
Alba20 x 20cmsCommissionexhibited at Royal Society of Portrait Painters2016
Hebe and Kitty
Hebe and Kitty60 x 70 cmCommission2015
Madeleine
Madeleine20 x 20 cmCommission2014
Sylvie
Sylvie20 x 20 cmCommission2014
White Blouse
White Blouse50 x 40 cmCommission2015
Grace
Grace20 x 20 cmCommission2016
Indira Varma (Actor)
Indira Varma (Actor)40 x 40 cmRoyal Society of Portrait Painters2016
Bryn
Bryn40 x 40 cmCommission2015
Izzy
Izzy30 x 30 cm
Michael Zev Gordon, Composer
Michael Zev Gordon, Composer35 x 25 cmCommission2017
Rosie
Rosie20 x 20 cmCommission2016
Sam
Sam20 x 20 cmCommission2017
Tom
Tom25 x 25cmsCommission2016
Albertine
Albertine60 x 40cmsCommission2014
Lilac
Lilac35 x 25cmsCommission2016 
Madeleine at Plas Menai
Madeleine at Plas Menaioil on linen40 x 75cmsRoyal Society of Portrait Painters Annual Exhibition, 2016
Elsie
Elsieoil on linen30 x 30cmsCommission 2018
info
prev / next